3 нче кыйпылчык:
XVIII й?з м?гъл?матларын эчен? алган Д.А.Корсаков хезм?тенд? Олы Елга авылы иск? алынган, анда 278 ясаклы татар кешесе булганлыгы к?рс?телг?н. Шунда ук Сабакай дип т? й?ртел? торган Олы Елга авылы барлыгы язылган (без аны х?зерге Казаклар авылы дип фикерлибез) Анда 45 йомышлы татар, 4 дворовый кеше яш?ве терк?лг?н.

4 нче кыйпылчык:
1761 -1866 нчы еллар аралыгында ?тк?релг?н Генераль ызанлау документларында Олы Елга авылында чукынмаган йомышлы татарлар яш?г?нлеге к?рс?телг?н. Авыл яныннан аккан Б?рсет, Качкалак, ?шн?к елгалары ??м Карамалы чокыры телг? алынган.

5 нче кыйпылчык:
Олы Елга авылы уртасыннан Бизн? суы ага. Элек ул бик тир?н сулы булган. Елга, М?ск?? атавына ?итк?ч, икег? аерыла. Бу атауга элек кешел?р (м?ск??лел?р) килеп, Юлга авылын кулга т?шер? ?чен, сугыш башлаганнар. Аларны юлгалылар куып ?иб?рг?нн?р. Шушы вакыйгага м?н?с?б?тле итеп, бу ?ирг? М?ск?? атавы дип исем бирг?нн?р. (Олы Елга авылыннан Закир Гайнетдинов х?тир?сенн?н ).

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.