Ш?йхетдин ?хм?ди углыны? н?сел тамгасы. 1899 нчы ел, Сарлы.

Борын-борын заманнарда безне? т?б?кл?рд?, ягъни х?зерге Татарстан, Башкортстан, Оренбург, Самара ?ирл?ренд? сармат, сак (скиф) ??м с?н кабил?л?ре яш?г?н. Ул тарихны? ша?итлары булган курганнар, т?рлед?н-т?рле археологик ??йк?лл?р безне? халыкны? кадерле ядкарьл?ре булып торалар. Алтын Урда оешкач, ул ?ирл?р шушы б?ек д??л?т эченд? калганнар. Алтын Урда таркалгач, Нугай Урда бил?м?л?рен? ?йл?нг?нн?р. Нугайлылыр ис? асылда ме? (мин, минг, мангыт) кабил?л?ре варислары. Кайбер тарихчылар ме?н?р ??м сарай кабил?л?ре – синонимнар, бер ?к м?гън?не а?лата, дип язалар. Тагын шуны ?йтерг? кир?к, ме?н?р – сарайлар, Нугай Урдасыны? хакимлек ит?че кабил?л?ре булган. К?п санлы тарихи чыганаклардан к?ренг?нч? , Казан ханлыгы алынганчы, безне? ерак бабаларыбыз Т?м?н якларында яш?г?н. Рус д??л?те к?ч?я барган саен, алар ?кренл?п ?зл?рене? ?к борынгы ата-бабалары ?ирл?рен?, Нугай Урдасы бил?м?л?рен? к?ченг?нн?р. Ягъни, татарлар ?зл?рене? ?к н?селл?ре яш?г?н ?ирл?рд? бер урыннан икенчесен? к?ченерг? м??б?р булганнар. Л?кин рус х?к?м?тене? “озын кулы” аларны барыбер куып тоткан. ??м бабаларыбызга бу ?ирл?рг? ?з хокукларын я?адан исбат ит?рг?, я?адан р?смил?штерерг?, грамоталар алырга туры килг?н. XVI гасырны? икенче яртысыннан, Казан ханлыгы яулап алынганнан со?, татар халкы тормышында и? аянычлы еллар башланган. Казан ханлыгын я?адан торгызу ?чен к?р?шл?р д?вам итк?н. Татарларны ачлык, сугышлар т?мам кырган. Ш???рл?р ??м авыллыр, ата-бабаларыбыз каберл?ре юкка чыгарылган. Бу б?лал?рг? к?чл?п чукындыру ?ст?лг?н.

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.