Н?сел тамгасы

Т?рки халыкларда ??р ыруны?, кабил?не?, н?селне? ??м токымны? ?з тамгасы булган. Бабаларыбыз ш?хси ??м хосусый милек ?йберл?рен билгел?п кую ?чен шул тамгалардан файдаланганнар. Ул ??р т?рле ?йберг?: ?ир, урман, болын чикл?рен?, урманда умарта урнашкан агачларга, хайваннарга, кош — кортларга, хезм?т коралларына салынган.

Тамга н?сел — ыруны зыян кил?д?н саклый, тылсымлы к?чк? ия дип санаганнар. Тамгалар х?рефл?р барлыкка килг?нче ?к халыкларны? тормышында урын алып, 20 нче гасырга кад?р килеп ?итк?нн?р.

Бабаларыбыз тамга бел?н метрикаларда, башка документларда кул куйганнар. Тамга атадан улга к?чеп килг?н. Атаны? бернич? улы булса, т?п тамгага кечкен? ген? ?ст?м?л?р кертеп, ?зенекен булдырган. Татарларда очрый торган кайбер тамгаларны? исемн?ре: ук-??я, балта, бура, дага, дуга, ишек, кузла, пычак, сука, с?н?к, тарак, теш, урак, ч?кеч, ?верн?, бо?ра, таяк, кис??, ?з??ге, каз т?пие, ай-тамга, кош кабырга, х?мз?, ч?меч, ?й тамга. Татарларда бу турыда ?йтемн?р ??м м?кальл?р сакланып калган:

“Ары урак, бире чалгы”
“?бе килс?, ??бе килми”.“В?йт, ходайны? ф?рманы:
Кыр ?рд?ге тамгалы”.“М?др?с?г? барганда
Й?зл?п кашык алса? да,
Ме?л?п тамга салса? да,
Югалтырсы? тидия”.

Самара губернасы Б?гелм? ?язе Сарлы авылыны? 1899 нчы елгы метрика китабыны? никахлар турындагы б?легенд? Ш?йхетдин ?хм?ди углыны? тамгасы сакланган. Ул тамга “Т” х?рефе формасында, кечкен? ген? ?зг?реш кертелг?н. Мондый тамга бу н?селне? сарай кабил?л?рен? кагылышлы булуын к?рс?т?.

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.